Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ Οι Έλληνες είναι αλληλέγγυοι όσο φτωχοί και αν είναι

Συνέντευξη του δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, στη Mail 


Ο δήμος σας έχει έντονη κοινωνική και πολιτιστική δραστη-
ριότητα. Για παράδειγμα, στο δήμο σας λειτουργεί για δεύ-
τερη χρονιά το κοινωνικό φροντιστήριο ή γίνεται προσπά-
θεια με το κοινωνικό παντοπωλείο.
ακριβώς. και όχι μόνο. θα έλεγα ότι σε αυτή την εποχή, με
τη δύσκολη κατάσταση που περνάει η χώρα μας, αλλάξαμε
τις προτεραιότητές μας και δώσαμε περισσότερη σημασία
στην κοινωνική πολιτική. κατά συνέπεια, η αιχμή του δόρα-
τος της πολιτικής του δήμου μας είναι η κοινωνική πολιτική.
επίκεντρό μας είναι ο άνθρωπος, εκείνος που έχει ανάγκη
από τη βοήθειά μας. θα ήθελα να αναφέρω ότι το κοινωνικό
μας δίκτυο είναι ισχυρό, γιατί δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην
αξιολόγηση των ατόμων που ζητούν τη βοήθειά μας. μπορεί
να τους κουράζουμε λίγο στην αρχή, μέχρι να διαπιστώσουμε
ότι είναι τα άτομα που θέλουν πραγματικά τη βοήθεια. από
εκεί και πέρα, όμως, μόλις μπουν στο αρχείο μας, είναι υπό
την προστασία μας. Η εμπειρία μας, έχει δείξει ότι οι Έλληνες
είναι αλληλέγγυοι, όσο φτωχοί και αν είναι. μπορεί κανείς να
συγκεντρώσει εύκολα, οποιουδήποτε είδους βοήθεια. το δύ-
σκολο, όμως, είναι η βοήθεια αυτή να φτάσει σε εκείνους που
πραγματικά την έχουν ανάγκη. αυτό έχουμε προσέξει εμείς
περισσότερο, και θεωρώ ότι η επιτυχία των υπηρεσιών μας
είναι αυτό το σημείο.
Ποιες είναι αυτές οι κοινωνικές δραστηριότητες;
θα ξεκινήσω από την κοινωνική τράπεζα τροφίμων, η οποία
εξελίχθηκε σε ένα πολύ καλά οργανωμένο κοινωνικό παντο-
πωλείο. απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν
προβλήματα καθημερινής διαβίωσης.
Διανέμετε τρόφιμα δωρεάν;
βεβαίως. Όλα αυτά τα προσφέρουμε δωρεάν.
Για πόσο κόσμο;
Έχουμε περίπου 700 οικογένειες, σύμφωνα με την τελευταία
ενημέρωση. Σε συνεργασία με τη μητρόπολη ιλίου, στηρίζου-
με με επισιτιστικά προγράμματα ανθρώπους που ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας. διαθέτουμε και διανέμουμε στο
σπίτι, για τα άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν, έτοιμο
φαγητό. Περισσεύματα από τους βρεφονηπιακούς μας σταθ-
μούς, κυρίως. Πρόκειται για φαγητό υπερυψηλής ποιότητας,
με βιολογικά υλικά, κατά κύριο λόγο. αυτό ισχύει για περίπου
400 ανθρώπους. Έχουμε επίσης την προληπτική ιατρική, μέσα
από τα δημοτικά μας ιατρεία, πολύ καλά οργανωμένη, παρέ-
χοντας δωρεάν εξετάσεις σε χιλιάδες δημότες. κάνουμε, για
παράδειγμα, μια βδομάδα σπειρομέτρηση, μαστογραφία, για
μήνες, με κινητή μονάδα της αντικαρκινικής εταιρείας εγκατε-
στημένη εδώ, στο δήμο μας. κάνουμε τεστ Παπ, έρευνες για
τη νόσο Alzheimer, οδοντιατρικό έλεγχο για παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας με εθελοντές οδοντίατρους. Έχουμε το κοινωνικό
φαρμακείο για τους ανασφάλιστους, που δεν έχουν πρόσβα-
ση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ξέρετε, οι ανασφά-
λιστοι είναι πάρα πολλοί σήμερα.
Λόγω της ανεργίας.
της ανεργίας αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών που
έχασαν τη δουλειά τους. Έχουμε το κοινωνικό ιατρείο, πάλι
σε συνεργασία με την αποστολή της ιεράς αρχιεπισκοπής
αθηνών και τον ιατρικό Σύλλογο αθηνών, με τον πρόεδρο
κ. Γιώργο Πατούλη, που είναι και συνάδελφος δήμαρχος στο
μαρούσι. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, με μεγάλη
δραστηριότητα σε δωρεάν παιδικούς
εμβολιασμούς. επειδή δίνουμε περισσό-
τερη σημασία στα παιδιά, σημαντική για
εμάς είναι η καλή συνεργασία με το σταθ-
μό του «Χαμόγελου του Παιδιού», που
έχουμε στην πόλη μας. Έχουμε οργανώ-
σει, ως δήμος, εδώ και αρκετά χρόνια, ένα
ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο, όπου υποστη-
ρίζουμε εντελώς δωρεάν εκατοντάδες
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, και με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως η λο-
γοθεραπεία, εργοθεραπεία και άλλα συμ-
βουλευτικά προγράμματα. Έχουμε δύο
προγράμματα, το ένα είναι η Ημερήσια
δημιουργική απασχόληση και το δεύτερο
είναι το Camp, ένα αθλητικό πρόγραμμα.
κατά την περίοδο του θέρους, όταν τα
σχολεία έχουν κλείσει και οι γονείς εργά-
ζονται, απασχολούμε τα παιδιά. Έχουμε
τεράστια συμμετοχή. Προσφέρουμε ψυ-
χαγωγία και πολλά άλλα.
Μιλήστε μας και για το κοινωνικό φρο-
ντιστήριο. Υπάρχουν κάποια εισοδημα-
τικά κριτήρια για τα παιδιά;
Για την ανακούφιση των οικογενειών με
χαμηλά εισοδήματα, για το κοινωνικό
φροντιστήριο, οι καθηγητές της πόλης
μας, απλόχερα, εθελοντικά δίνουν τις
υπηρεσίες τους, δεν βάζουμε οικονομικά
κριτήρια. Όσα παιδιά έρχονται εξυπη-
ρετούνται, και εξυπηρετούνται καλά. τα
φροντιστήριά μας έχουν όνομα. επιδιώ-
κουν να έρχονται τα παιδιά στο κοινωνι-
κό μας φροντιστήριο. είναι εντυπωσιακό
δε, ότι μια ομάδα 10 ανθρώπων, με την
παρότρυνση ενός φίλου που μόλις απο-
φοίτησε από τη σχολή του, ενώ πέρυσι
ήταν φοιτητής, του κωνσταντίνου μπεζαΐτη, οργανώθηκε
και παρέχουν κι αυτοί δωρεάν φροντιστήριο. Έχουμε, επίσης,
μια πολύ ισχυρή τράπεζα αίματος. Έχουμε το κέντρο φαέθων,
το κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (κεθεα), έχουμε
και κέντρο ατόμων με αναπηρία, το οποίο λειτουργούμε από
μόνοι μας. Έχουμε το γραφείο υποστήριξης ανέργων, με το
οποίο δίνουμε πληροφορίες ακόμα και για το πού μπορεί να
κάνει κάποιος την αίτησή του, για κάποιο πρόγραμμα ή πρό-
σληψη. τελευταία υπάρχουν 5μηνα προγράμματα. τέλος, μια
προσφορά που έχουμε κάνει σε όλους τους δημότες χωρίς δι-
άκριση είναι η μείωση των ανταποδοτικών τελών κατά 2,5%,
πέρυσι. τόσο μπορέσαμε και μειώσαμε τα δημοτικά τέλη. αυ-
τές περίπου είναι οι παροχές που δίνουμε προς τους δημότες.
θα πρέπει να προσθέσω ότι με ίδιους πόρους λειτουργούμε
το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι.
Αν σε ένα απρόσωπο κράτος, με απρόσωπες πολιτικές που
δημιουργούν προβλήματα στους πολίτες, οι δήμοι δίνουν
τις απαντήσεις τους, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται
στο στόχαστρο, εδώ και αρκετούς μήνες;
Όλη η αυτοδιοίκηση λειτουργεί κανονικά. την προηγούμενη
δεκαετία, που το πλαίσιο λειτουργίας των δήμων δεν ήταν
τόσο οργανωμένο, υπήρχαν προβλήματα. Γίνονταν ανε-
ξέλεγκτες δανειοληψίες, ανεξέλεγκτες
αναθέσεις. το πλαίσιο ήταν χαλαρό. Σαν
αποτέλεσμα, οι δήμοι είχαν οικονομικά
προβλήματα, και βγήκε αυτό το κακό
όνομα. αυτό, βεβαίως, γινόταν όταν έλει-
πε το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας
των δήμων. εγώ είχα την τύχη να παρα-
λάβω ένα δήμο, από τον βασίλη κουκου-
βίνο, πάρα πολύ καλά οργανωμένο και
νοικοκυρεμένο στα οικονομικά.
Είστε πλεονασματικός δήμος;
βεβαίως. μεταφέρουμε 10 εκατομμύρια
από χρονιά σε χρονιά, όμως τώρα αποφα-
σίσαμε να τα διαθέσουμε στην κοινωνική
πολιτική. Όσο περισσότερα μπορούμε.
Μήπως, όμως, τελικά τα καθήκοντα του
δημάρχου τα ασκεί πλέον ο επίτροπος;
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί
έλεγχοι. κι εμείς ζητάμε να μειώσουν τους
ελέγχους. αν ήταν δυνατόν να έχουμε
αντί για 13 ελέγχους, λιγότερους αλλά ου-
σιαστικούς. ο επίτροπος ελέγχει τη νομι-
μότητα των λειτουργιών του δήμου, αλλά
επειδή είχαν αποκλίνει από την πορεία
τους οι δήμοι, κάποια στιγμή έφτασαν
στην σκοπιμότητα. εμένα μου έχει συμ-
βεί στο παρελθόν, να μπαίνουν ευθέως,
με σκοπιμότητα, και να σου λένε «όχι κύ-
ριε, αυτά είναι πολλά», ακόμα και αν έχεις
ακολουθήσει νόμιμες διαδικασίες.
Έχει ακουστεί επίσης ότι ο ένας επίτρο-
πος εγκρίνει τη δαπάνη για ένα θέμα,
και κάποιος άλλος απορρίπτει την ίδια
δαπάνη.
Συμβαίνει αυτό. αυτό είναι η παθογένεια
του ελληνικού κράτους. αν θέλετε, είναι κι αυτό ένα μέρος της
γραφειοκρατίας, του μεγαλύτερου εχθρού μας. εμείς έχουμε
ανοιχτό μέτωπο με τη γραφειοκρατία. τη θεωρούμε υπεύθυ-
νη για ό,τι συμβαίνει σήμερα στην ελλάδα. και το κατεστημέ-
νο ασφαλώς. Πρόσφατα είχα συνάντηση με τον κ. μανιάτη,
με τον οποίο συναντηθήκαμε για το πάρκο «αντώνης τρί-
τσης». του έλεγα ότι έχω γνωρίσει πολλούς υπουργούς από
το κόμμα της νδ, άλλους τόσους από το ΠαΣοκ, ενώ είχα και
την τύχη να γνωρίσω την κυρία ευαγγελίδου, γενικό γραμ-
ματέα του υΠεκα για το ίδιο θέμα. μου έκανε εντύπωση η
ταυτόσημη θέση τους για τα ζητήματα αυτά, απέναντι στην
αυτοδιοίκηση. είναι ταυτόσημη η θέση όλων των υπουργών
που έχω γνωρίσει, από όλα τα κόμματα. δεν μπορώ να το εξη-
γήσω διαφορετικά, παρά μόνο με το υπηρεσιακό κατεστημέ-
νο, το οποίο μεταφέρει τον ιό από υπουργό σε υπουργό, από
κόμμα σε κόμμα. Όλα αυτά, μαζί με τη γραφειοκρατία, πρέπει
να λυθούν.
Η γραφειοκρατία αποτελεί εμπόδιο και στην άσκηση της
κοινωνικής σας πολιτικής;
μόνο εκεί θα έλεγα ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Γι’
αυτό βλέπετε μια πολύ διάσπαρτη κοινωνική πολιτική, με με-
γάλες και σημαντικές δραστηριότητες.


_______________
http://www.thehellenicmail.gr/

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΕΡΤ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΘλιβερά ανθρωπάκια φιμώνουν
την Φωνή των Ελλήνων
με το κλείσιμο της ΕΡΤ!
ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ!

Αδιανόητο να σιγήσει η Φωνή του Ελληνισμού της ΕΡΤ!
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος