Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ Οι Έλληνες είναι αλληλέγγυοι όσο φτωχοί και αν είναι

Συνέντευξη του δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, στη Mail 


Ο δήμος σας έχει έντονη κοινωνική και πολιτιστική δραστη-
ριότητα. Για παράδειγμα, στο δήμο σας λειτουργεί για δεύ-
τερη χρονιά το κοινωνικό φροντιστήριο ή γίνεται προσπά-
θεια με το κοινωνικό παντοπωλείο.
ακριβώς. και όχι μόνο. θα έλεγα ότι σε αυτή την εποχή, με
τη δύσκολη κατάσταση που περνάει η χώρα μας, αλλάξαμε
τις προτεραιότητές μας και δώσαμε περισσότερη σημασία
στην κοινωνική πολιτική. κατά συνέπεια, η αιχμή του δόρα-
τος της πολιτικής του δήμου μας είναι η κοινωνική πολιτική.
επίκεντρό μας είναι ο άνθρωπος, εκείνος που έχει ανάγκη
από τη βοήθειά μας. θα ήθελα να αναφέρω ότι το κοινωνικό
μας δίκτυο είναι ισχυρό, γιατί δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην
αξιολόγηση των ατόμων που ζητούν τη βοήθειά μας. μπορεί
να τους κουράζουμε λίγο στην αρχή, μέχρι να διαπιστώσουμε
ότι είναι τα άτομα που θέλουν πραγματικά τη βοήθεια. από
εκεί και πέρα, όμως, μόλις μπουν στο αρχείο μας, είναι υπό
την προστασία μας. Η εμπειρία μας, έχει δείξει ότι οι Έλληνες
είναι αλληλέγγυοι, όσο φτωχοί και αν είναι. μπορεί κανείς να
συγκεντρώσει εύκολα, οποιουδήποτε είδους βοήθεια. το δύ-
σκολο, όμως, είναι η βοήθεια αυτή να φτάσει σε εκείνους που
πραγματικά την έχουν ανάγκη. αυτό έχουμε προσέξει εμείς
περισσότερο, και θεωρώ ότι η επιτυχία των υπηρεσιών μας
είναι αυτό το σημείο.
Ποιες είναι αυτές οι κοινωνικές δραστηριότητες;
θα ξεκινήσω από την κοινωνική τράπεζα τροφίμων, η οποία
εξελίχθηκε σε ένα πολύ καλά οργανωμένο κοινωνικό παντο-
πωλείο. απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν
προβλήματα καθημερινής διαβίωσης.
Διανέμετε τρόφιμα δωρεάν;
βεβαίως. Όλα αυτά τα προσφέρουμε δωρεάν.
Για πόσο κόσμο;
Έχουμε περίπου 700 οικογένειες, σύμφωνα με την τελευταία
ενημέρωση. Σε συνεργασία με τη μητρόπολη ιλίου, στηρίζου-
με με επισιτιστικά προγράμματα ανθρώπους που ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας. διαθέτουμε και διανέμουμε στο
σπίτι, για τα άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν, έτοιμο
φαγητό. Περισσεύματα από τους βρεφονηπιακούς μας σταθ-
μούς, κυρίως. Πρόκειται για φαγητό υπερυψηλής ποιότητας,
με βιολογικά υλικά, κατά κύριο λόγο. αυτό ισχύει για περίπου
400 ανθρώπους. Έχουμε επίσης την προληπτική ιατρική, μέσα
από τα δημοτικά μας ιατρεία, πολύ καλά οργανωμένη, παρέ-
χοντας δωρεάν εξετάσεις σε χιλιάδες δημότες. κάνουμε, για
παράδειγμα, μια βδομάδα σπειρομέτρηση, μαστογραφία, για
μήνες, με κινητή μονάδα της αντικαρκινικής εταιρείας εγκατε-
στημένη εδώ, στο δήμο μας. κάνουμε τεστ Παπ, έρευνες για
τη νόσο Alzheimer, οδοντιατρικό έλεγχο για παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας με εθελοντές οδοντίατρους. Έχουμε το κοινωνικό
φαρμακείο για τους ανασφάλιστους, που δεν έχουν πρόσβα-
ση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ξέρετε, οι ανασφά-
λιστοι είναι πάρα πολλοί σήμερα.
Λόγω της ανεργίας.
της ανεργίας αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών που
έχασαν τη δουλειά τους. Έχουμε το κοινωνικό ιατρείο, πάλι
σε συνεργασία με την αποστολή της ιεράς αρχιεπισκοπής
αθηνών και τον ιατρικό Σύλλογο αθηνών, με τον πρόεδρο
κ. Γιώργο Πατούλη, που είναι και συνάδελφος δήμαρχος στο
μαρούσι. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, με μεγάλη
δραστηριότητα σε δωρεάν παιδικούς
εμβολιασμούς. επειδή δίνουμε περισσό-
τερη σημασία στα παιδιά, σημαντική για
εμάς είναι η καλή συνεργασία με το σταθ-
μό του «Χαμόγελου του Παιδιού», που
έχουμε στην πόλη μας. Έχουμε οργανώ-
σει, ως δήμος, εδώ και αρκετά χρόνια, ένα
ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο, όπου υποστη-
ρίζουμε εντελώς δωρεάν εκατοντάδες
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, και με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως η λο-
γοθεραπεία, εργοθεραπεία και άλλα συμ-
βουλευτικά προγράμματα. Έχουμε δύο
προγράμματα, το ένα είναι η Ημερήσια
δημιουργική απασχόληση και το δεύτερο
είναι το Camp, ένα αθλητικό πρόγραμμα.
κατά την περίοδο του θέρους, όταν τα
σχολεία έχουν κλείσει και οι γονείς εργά-
ζονται, απασχολούμε τα παιδιά. Έχουμε
τεράστια συμμετοχή. Προσφέρουμε ψυ-
χαγωγία και πολλά άλλα.
Μιλήστε μας και για το κοινωνικό φρο-
ντιστήριο. Υπάρχουν κάποια εισοδημα-
τικά κριτήρια για τα παιδιά;
Για την ανακούφιση των οικογενειών με
χαμηλά εισοδήματα, για το κοινωνικό
φροντιστήριο, οι καθηγητές της πόλης
μας, απλόχερα, εθελοντικά δίνουν τις
υπηρεσίες τους, δεν βάζουμε οικονομικά
κριτήρια. Όσα παιδιά έρχονται εξυπη-
ρετούνται, και εξυπηρετούνται καλά. τα
φροντιστήριά μας έχουν όνομα. επιδιώ-
κουν να έρχονται τα παιδιά στο κοινωνι-
κό μας φροντιστήριο. είναι εντυπωσιακό
δε, ότι μια ομάδα 10 ανθρώπων, με την
παρότρυνση ενός φίλου που μόλις απο-
φοίτησε από τη σχολή του, ενώ πέρυσι
ήταν φοιτητής, του κωνσταντίνου μπεζαΐτη, οργανώθηκε
και παρέχουν κι αυτοί δωρεάν φροντιστήριο. Έχουμε, επίσης,
μια πολύ ισχυρή τράπεζα αίματος. Έχουμε το κέντρο φαέθων,
το κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (κεθεα), έχουμε
και κέντρο ατόμων με αναπηρία, το οποίο λειτουργούμε από
μόνοι μας. Έχουμε το γραφείο υποστήριξης ανέργων, με το
οποίο δίνουμε πληροφορίες ακόμα και για το πού μπορεί να
κάνει κάποιος την αίτησή του, για κάποιο πρόγραμμα ή πρό-
σληψη. τελευταία υπάρχουν 5μηνα προγράμματα. τέλος, μια
προσφορά που έχουμε κάνει σε όλους τους δημότες χωρίς δι-
άκριση είναι η μείωση των ανταποδοτικών τελών κατά 2,5%,
πέρυσι. τόσο μπορέσαμε και μειώσαμε τα δημοτικά τέλη. αυ-
τές περίπου είναι οι παροχές που δίνουμε προς τους δημότες.
θα πρέπει να προσθέσω ότι με ίδιους πόρους λειτουργούμε
το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι.
Αν σε ένα απρόσωπο κράτος, με απρόσωπες πολιτικές που
δημιουργούν προβλήματα στους πολίτες, οι δήμοι δίνουν
τις απαντήσεις τους, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται
στο στόχαστρο, εδώ και αρκετούς μήνες;
Όλη η αυτοδιοίκηση λειτουργεί κανονικά. την προηγούμενη
δεκαετία, που το πλαίσιο λειτουργίας των δήμων δεν ήταν
τόσο οργανωμένο, υπήρχαν προβλήματα. Γίνονταν ανε-
ξέλεγκτες δανειοληψίες, ανεξέλεγκτες
αναθέσεις. το πλαίσιο ήταν χαλαρό. Σαν
αποτέλεσμα, οι δήμοι είχαν οικονομικά
προβλήματα, και βγήκε αυτό το κακό
όνομα. αυτό, βεβαίως, γινόταν όταν έλει-
πε το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας
των δήμων. εγώ είχα την τύχη να παρα-
λάβω ένα δήμο, από τον βασίλη κουκου-
βίνο, πάρα πολύ καλά οργανωμένο και
νοικοκυρεμένο στα οικονομικά.
Είστε πλεονασματικός δήμος;
βεβαίως. μεταφέρουμε 10 εκατομμύρια
από χρονιά σε χρονιά, όμως τώρα αποφα-
σίσαμε να τα διαθέσουμε στην κοινωνική
πολιτική. Όσο περισσότερα μπορούμε.
Μήπως, όμως, τελικά τα καθήκοντα του
δημάρχου τα ασκεί πλέον ο επίτροπος;
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί
έλεγχοι. κι εμείς ζητάμε να μειώσουν τους
ελέγχους. αν ήταν δυνατόν να έχουμε
αντί για 13 ελέγχους, λιγότερους αλλά ου-
σιαστικούς. ο επίτροπος ελέγχει τη νομι-
μότητα των λειτουργιών του δήμου, αλλά
επειδή είχαν αποκλίνει από την πορεία
τους οι δήμοι, κάποια στιγμή έφτασαν
στην σκοπιμότητα. εμένα μου έχει συμ-
βεί στο παρελθόν, να μπαίνουν ευθέως,
με σκοπιμότητα, και να σου λένε «όχι κύ-
ριε, αυτά είναι πολλά», ακόμα και αν έχεις
ακολουθήσει νόμιμες διαδικασίες.
Έχει ακουστεί επίσης ότι ο ένας επίτρο-
πος εγκρίνει τη δαπάνη για ένα θέμα,
και κάποιος άλλος απορρίπτει την ίδια
δαπάνη.
Συμβαίνει αυτό. αυτό είναι η παθογένεια
του ελληνικού κράτους. αν θέλετε, είναι κι αυτό ένα μέρος της
γραφειοκρατίας, του μεγαλύτερου εχθρού μας. εμείς έχουμε
ανοιχτό μέτωπο με τη γραφειοκρατία. τη θεωρούμε υπεύθυ-
νη για ό,τι συμβαίνει σήμερα στην ελλάδα. και το κατεστημέ-
νο ασφαλώς. Πρόσφατα είχα συνάντηση με τον κ. μανιάτη,
με τον οποίο συναντηθήκαμε για το πάρκο «αντώνης τρί-
τσης». του έλεγα ότι έχω γνωρίσει πολλούς υπουργούς από
το κόμμα της νδ, άλλους τόσους από το ΠαΣοκ, ενώ είχα και
την τύχη να γνωρίσω την κυρία ευαγγελίδου, γενικό γραμ-
ματέα του υΠεκα για το ίδιο θέμα. μου έκανε εντύπωση η
ταυτόσημη θέση τους για τα ζητήματα αυτά, απέναντι στην
αυτοδιοίκηση. είναι ταυτόσημη η θέση όλων των υπουργών
που έχω γνωρίσει, από όλα τα κόμματα. δεν μπορώ να το εξη-
γήσω διαφορετικά, παρά μόνο με το υπηρεσιακό κατεστημέ-
νο, το οποίο μεταφέρει τον ιό από υπουργό σε υπουργό, από
κόμμα σε κόμμα. Όλα αυτά, μαζί με τη γραφειοκρατία, πρέπει
να λυθούν.
Η γραφειοκρατία αποτελεί εμπόδιο και στην άσκηση της
κοινωνικής σας πολιτικής;
μόνο εκεί θα έλεγα ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Γι’
αυτό βλέπετε μια πολύ διάσπαρτη κοινωνική πολιτική, με με-
γάλες και σημαντικές δραστηριότητες.


_______________
http://www.thehellenicmail.gr/

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΕΡΤ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΘλιβερά ανθρωπάκια φιμώνουν
την Φωνή των Ελλήνων
με το κλείσιμο της ΕΡΤ!
ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ!

Αδιανόητο να σιγήσει η Φωνή του Ελληνισμού της ΕΡΤ!
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ζωντανά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Το κοινό κατέκλυσε τον Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο «Σινέ Αστέρι»


Δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000) φίλοι του κινηματογράφου απόλαυσαν με ελεύθερη είσοδο και αυτό το καλοκαίρι ταινίες πρώτης προβολής από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, κατακλύζοντας το Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο «Σινέ Αστέρι», απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ψυχαγωγίας

Ο Δήμος Ιλίου κάθε χρόνο στηρίζει και προωθεί τον γνήσιο λαϊκό θεσμό του Θερινού Κινηματογράφου, που αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, το οποίο είναι αγαπητό σε μικρούς και μεγάλους.

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Δήλωση Δημάρχου Ιλίου για τη δολοφονική επίθεση στο Κερατσίνι

sima_avlitis_eggrafa33
Τηλ. 213 20 30 194
Δελτίο Τύπου


Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος έκανε την ακόλουθη δήλωση για τη δολοφονική επίθεση στο Κερατσίνι:

 «Φρίκη και αποστροφή προκαλεί η δολοφονία του άτυχου Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, από την επίθεση μελών της Χρυσής Αυγής. Το γεγονός αυτό, προσθετικά με τις πρακτικές που ακολουθεί η ναζιστική οργάνωση, αποτελεί πλήγμα για τη Δημοκρατία και οδηγεί την Ελλάδα σε σκοτεινές και επικίνδυνες εποχές.
Η αυτονόητη καταδίκη της εγκληματικής αυτής ενέργειας, αλλά και κάθε μορφής βίας, από όπου κι αν προέρχεται, δεν είναι αρκετή. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εκφράσεις τροφοδοτούν και συντηρούν τα ναζιστικά μορφώματα.
Σύσσωμο το σύνολο των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας, με τους μαζικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών πρέπει να αντιδράσει άμεσα και συντονισμένα, προκειμένου να σταματήσουν τα φαινόμενα ωμής βίας που καταπονούν τα θεμέλια του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος και τραυματίζουν σοβαρά τα ιδανικά της ελευθερίας».

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Tο Δημοτικό τραγούδι της Γορτυνίας στο Θέατρο "Αντώνης Τρίτσης" στο Ίλιον

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 η Παγγορτυνιακή Ένωση διοργανώνει την 3η μουσική βραδιά η οποία είναι αφιερωμένη στο Δημοτικό τραγούδι της Γορτυνίας και της ευρύτερης περιοχής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο "Αντώνης Τρίτσης" στο Ίλιον με ώρα έναρξης 8 μ.μ..
Θα εμφανιστούν αφιλοκερδώς Γορτύνιοι καλλιτέχνες και λαϊκοί οργανοπαίχτες καθώς και χορευτικό συγκρότημα. Όλοι οι Γορτύνιοι να είμαστε εκεί !!!!______________
Δημοσίευμα από την εφημερίδα "Γορτυνία" Σεπτεμβρίου 2013

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την επικείμενη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία

sima_avlitis_eggrafa33

Τηλ. 213 20 30 194

Δελτίο Τύπου
Ίλιον, 06.09.2013


Εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την επικείμενη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία


Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 05.09.2013, εισηγήθηκε το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την επικείμενη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία το οποίο και εγκρίθηκε:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου εκφράζει την αντίθεσή του στην επικείμενη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία, καθώς και σε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη στην περιοχή.
Οι επιχειρήσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων αποδείχθηκε πως είχαν ολέθριο αποτέλεσμα για δεκαετίες στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και σε ολόκληρο τον κόσμο αιματοκυλώντας τους λαούς. Συγκεκριμένα, όπου πραγματοποίησαν επέμβαση οι Η.Π.Α., οι χώρες της Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ (Ιράκ, Αφγανιστάν), οι συνέπειες ήταν καταστροφικές, δημιουργώντας χάος στους λαούς, με κόστος δεκάδες χιλιάδες ζωές αμάχων και ένα μακρύ κατάλογο θυμάτων και τραυματισμένων σωματικά και ψυχικά ανθρώπων, ενώ η ειρήνευση δεν επιτεύχθηκε ποτέ.
Καθώς οι πρακτικές αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα αισθήματα του Ελληνικού λαού για ειρήνη και δικαιοσύνη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου:
-        Καταδικάζει απερίφραστα κάθε πολεμική επίθεση και κάθε χρήση καταστροφικών όπλων από όπου κι αν προέρχεται.
-        Ζητά την εξάντληση όλων των διπλωματικών μέσων για την αντιμετώπιση της κρίσης στην περιοχή, τηρώντας τις διεθνείς συνθήκες και τη διεθνή νομιμότητα.
-        Εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του σε κάθε εμπλοκή της χώρας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, στις οποιεσδήποτε δηλώσεις των αξιωματούχων της κυβέρνησης για τη διευκόλυνση προς αυτή την κατεύθυνση και στο να χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως ορμητήριο ενάντια στους λαούς της περιοχής. 
-        Ζητά να κλείσει η βάση της Σούδας και οποιοσδήποτε άλλος σταθμός εξυπηρέτησης.
Πιστεύουμε πως οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά της Συρίας θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή.

Ο λαός της Συρίας είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τον τρόπο διακυβέρνησής του».

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Εορτασμός και πανηγύρι στον 'Αγιο Φανούριο την Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Αυγούστου 2013


Δείτε περισσότερα και στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Δήμου Ιλίου


Ο Άγιος Φανούριος είναι άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η ιστορική ύπαρξή του αγνοήθηκε μέχρι και τον 14ο αιώνα, οπότε και εν ευρέθη εικόνα του, στο νησί της Ρόδου[1]. Σύμφωνα με την εικόνα του, ο άγιος ήταν νεαρός στρατιώτης ο οποίος υπέστη 12 μαρτύρια[2]. Υπάρχει επίσης η υπόθεση από ερευνητές ότι ο άγιος συγχέεται με τον Άγιο Γεώργιο, καθώς η εικόνα φαίνεται να έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή του Αγίου Γεωργίου.

Από την εύρεση της εικόνας θεωρείται προστάτης του νησιού της Ρόδου. Γρήγορα μάλιστα η φήμη τους ως αγίου του απλώθηκε στα Δωδεκάνησα, την Κύπρο, την Κρήτη, τη Χίο, τη Λέσβο και τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Σήμερα υπάρχουν πολλές εκκλησίες κτισμένες στο όνομά του. Γιορτάζεται στις 27 Αυγούστου.

____________________________
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

Αλήθειες και ψέματα για τις ανεξάρτητες αρχές που μας «προστατεύουν» από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας!

Αλήθειες και ψέματα για τις  ανεξάρτητες αρχές  που μας «προστατεύουν» από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας!

14 Αυγούστου 2013

Ιδιαίτερα διδακτικές είναι οι έρευνες ανθρώπων που ασχολούνται με την απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από τις κατοικημένες περιοχές. Σε μια μόνιμη κατάσταση παρανομίας από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και με διαρκή υπέρβαση ακόμη και των –υψηλών- ορίων εκπομπής, οι πολίτες φαίνεται ότι είναι απροστάτευτοι.

Με την έννοια αυτή οι πολίτες, και της Ξάνθης, πρέπει να γνωρίζουν με ποιους έχουν να κάνουν καθώς το XanthiPress.gr δημοσιεύει ρεπορτάζ από τα ΝΕΑ για την αλληλογραφία της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας με πολίτη που ζήτησε τη συνδρομή της για να μετρηθούν οι υπερβάσεις της ακτινοβολίας (όπως συμβαίνει παντού) σε κεραία που βρισκόταν στα Σεπόλια. Όμως, μάλλον αποδείχτηκε ότι κακώς εμπιστεύτηκε την εν λόγω ανεξάρτητη αρχή για να προστατευτεί.

Άλλα λέει υπηρεσιακά και άλλα δηλώνει στον πολίτη

Όπως αποδεικνύεται από δύο έγγραφα η Εθνική Επιτροπή μέτρησε και όντως διαπίστωσε ότι η εκπομπή ήταν πέραν των επιτρεπόμενων ορίων. Όμως ενώ διαβίβασε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, με έγγραφό της (φωτο), τα σωστά αποτελέσματα, στον πολίτη που είχε υποβάλλει το αίτημα, απαντά το ίδιο χρονικό διάστημα ότι η κεραία εκπέμπει εντός των φυσιολογικών ορίων ! (εδώ όλο το δημοσίευμα)

Δεν είναι η μόνη περίπτωση που δημιουργεί σοβαρές υποψίες για το ρόλο των ανεξάρτητων αρχών στην «ασυλία» που απολαμβάνουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την ΕΕΤΤ για κεραία στο Βόλο, όπου οι κάτοικοι την κατηγορούν ότι μεροληπτεί συστηματικά υπέρ των εταιριών.

(Εδώ το ρεπορτάζ)

Αποδεικνύεται λοιπόν, από τα διάφορα περιστατικά, ότι οι πολίτες χρειάζονται τη συμπαράσταση των δημοτικών αρχών, όπως στην περίπτωση του Βόλου, για να αμυνθούν αποτελεσματικά έναντι της επέλασης των εταιριών κινητής τηλεφωνίας
eett

_____________________________

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

ΒΙΟΛΑΡΗΣ Μιχάλης " ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΟΚΟΡΙΤΣΟ " 1972ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΤΟ " ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ " 
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΛΙΝΟΥ ΚΟΚΟΤΟΥ
 ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΗΣΗ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 1972

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

ΗΜΕΡΙΔΑ 8 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ«Πρεσβευτές της Άρσης των Στερεοτύπων και της Αποδοχής της Διαφορετικότητας»:
Ημερίδα στο Δημαρχείο Ιλίου για τη Διαφορετικότητα


Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ιλίου Ημερίδα για τη Διαφορετικότητα. Η Ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ιλίου «Πρεσβευτές της Άρσης των Στερεοτύπων και της Αποδοχής της Διαφορετικότητας» που συνδιοργανώθηκε με το Δήμο Ιλίου, το 1ο, 3ο, 6ο και 9ο Γυμνάσιο Ιλίου, το 4ο και 6ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, το 2ο Γενικό Λύκειο Καματερού, το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ιλίου.

Η Δράση υλοποιήθηκε το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2013 και περιελάμβανε:

Α. Δραστηριότητες σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν στη Διαφορετικότητα και στην Αποδοχή του «Άλλου».

1. Οι μαθητές/τριες των εμπλεκόμενων στη Δράση σχολείων έγραψαν και μελοποίησαν τραγούδια, συμμετείχαν σε βιωματικά, θεατρικά και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποίησαν επισκέψεις σε ειδικά σχολεία και κέντρα μεταναστών, δέχτηκαν επισκέψεις παιδιών από το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ιλίου, διοργάνωσαν δημοσκοπήσεις και δημόσιες συζητήσεις - αντιπαραθέσεις (debate), επεξεργάστηκαν υλικό που συγκέντρωσαν από το Διαδίκτυο, έφτιαξαν ζωγραφιές, αφίσες και πανώ, σχεδίασαν γκράφιτι στους τοίχους των σχολείων τους, πήραν συνεντεύξεις από ειδικούς, παρακολούθησαν ταινίες και θεατρικές παραστάσεις και στη συνέχεια, δημιούργησαν παρουσιάσεις με το υλικό που συγκέντρωσαν. 
 


2. Διοργανώθηκε μια «Ημέρα Σταδιοδρομίας» σε κάθε σχολική μονάδα για την ενημέρωση των υπόλοιπων μαθητών/τριών ή και των γονέων τους. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω «Ημέρες Σταδιοδρομίας»:
α): 1ο Γυμνάσιο Ιλίου: «Αρνούμαι τα Στερεότυπα, Αποδέχομαι τη Διαφορετικότητα, Διακηρύσσω την Ισότητα»

β): 3ο Γυμνάσιο Ιλίου: «Ζήτω η Διαφορά!»

γ): 6ο Γυμνάσιο Ιλίου: «Ο Όμορφος Κόσμος των Διαφορών ή γιατί τα Δάχτυλά μας δεν είναι Ίσα»

δ): 9ο Γυμνάσιο Ιλίου: «Καταλαβαίνω ότι Καταλαβαίνεις ότι Καταλαβαίνω ότι Όλοι είμαστε Διαφορετικοί, Όλοι είμαστε Ίσοι»

ε): 4ο Γενικό Λύκειο Ιλίου: «Ο Άλλος μπορεί να είσαι Εσύ» (P. Oustinov)

στ): 6ο Γενικό Λύκειο Ιλίου: «H Διαφορετικότητα είναι Προτέρημα»

ζ): 2ο Γενικό Λύκειο Καματερού: «Η Μεταβολή της Εμφάνισης σε ένα Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον»

η): Eιδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ιλίου: «Ζωή στα Όνειρα»
Β. Δραστηριότητες σε επίπεδο ομάδας σχολείων:

Οι δράσεις των οχτώ σχολικών μονάδων παρουσιάστηκαν στην κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 στο Δημαρχείο Ιλίου. Οι μαθητές/τριες, εκτός από το ηλεκτρονικό υλικό που είχαν δημιουργήσει και πρόβαλαν, τραγούδησαν και παρουσίασαν σύντομα θεατρικά δρώμενα, αποσπώντας τα χειροκροτήματα του κοινού.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιλίου κ. Ευάγγελος Αυγουλάς, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Μέσα από τις επισκέψεις μου σε πολλά από τα σχολεία και από τη συνεργασία μου με τους μαθητές για τη συγκεκριμένη ημερίδα, αναπτερώνονται οι ελπίδες μου γιατί διαπιστώνω ότι οι ενεργοί πολίτες του Αύριο, τα παιδιά, αντιλαμβάνονται βιωματικά και ουσιαστικά το σεβασμό στη διαφορετικότητα ως αξία και τρόπο ζωής. Μέσα από το πρόγραμμα κάθε παιδί κατάφερε να δώσει μες στην καρδιά του και μες στην ψυχή του έναν αληθινό ορισμό της διαφορετικότητας, απλό και πρακτικό, ενάντια στα στερεότυπα και έτσι αναδεικνύεται η μοναδικότητα των ανθρώπων και η ομορφιά της ψυχής του καθενός από μας!»Η Υπεύθυνη του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ιλίου κ. Παναγιώτα Οικονομάκου αναφέρθηκε στη σημασία αντίστοιχων δράσεων «που δίνουν την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες και στους/στις εκπαιδευτικούς να χαρούν τη μάθηση βιωματικά, να συναποφασίσουν, να θέσουν από κοινού στόχους και να τους πετύχουν. Σε σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες τους, συνοδοιπόροι και συνερευνητές στη μάθηση, βίωσαν το ξένο και το διαφορετικό όχι ως εμπόδιο, ή ως αιτία απομάκρυνσης, στιγματισμού και αποξένωσης, αλλά ως ευκαιρία συνάντησης, επικοινωνίας, προσωπικής ανάπτυξης και ωρίμανσης».
Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Σχολείων, Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, Εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι της Ένωσης Γονέων του Δήμου Ιλίου και Πρόεδροι Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων του Ιλίου και του Καματερού.
* από Vaggelis Avgoulas

O Βαγγέλης Αυγουλάς είναι Τακτικός Εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Διεθνούς Οργάνωσης VIEWS για νέους με προβλήματα όρασης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Διά Βίου Μάθησης, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Ιλίου, Γραμματέας της Επιτροπής Νεολαίας του Πανελληνίου Συνδέσμου τυφλών, Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας Εθνικής Ομοσπονδίας τυφλών.

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Οι εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής Σχολής Ιλίου

O Υπουργός Παιδείας και καθηγητής Αρβανιτόπουλος "απέλυσε εν μία νυκτί" 2500 καθηγητές, που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση "απόλυση" και 20.000 μαθητών από τους Τομείς και τις ειδικότητες που καταργούνται και οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους


Δελτίο Τύπου 
Eκπαιδευτικών της ΕΠΑΣ Ιλίου

Την Τρίτη 9 Ιουλίου ο Υπουργός Παιδείας Αρβανιτόπουλος (και καθηγητής ο ίδιος) ανακοίνωσε την κατάργηση Τομέων και ειδικοτήτων από τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ (Υγείας και Πρόνοιας, Γραφικών Τεχνών, Κομμωτικής - Αισθητικής τέχνης) και "απέλυσε εν μία νυκτί" 2500 καθηγητές.Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα την άμεση "απόλυση" και 20.000 μαθητών από τους Τομείς και τις ειδικότητες που καταργούνται. και οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην Β΄ και Γ΄ τάξη και να πάρουν απολυτήριο και πτυχίο.
Επειδή στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, (οι οποίοι προέρχονται κυρίως από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα) να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σήμερα Παρασκευή 12/7 όλοι οι εκπαιδευτικοί από την ΕΠΑΣ Ιλίου, παρουσία του προέδρου και εκπροσώπων της Γ΄ΕΛΜΕ, του υπευθύνου Παιδείας αντιδημάρχου του Δήμου Ιλίου, μαθητών και γονιών, εξέφρασαν την επιθυμία να λειτουργήσουν τα υπό κατάργηση τμήματα από τη νέα σχολική χρονιά, εργαζόμενοι ως απολυμένοι εθελοντές, προκειμένου οι μαθητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο.
Με γνώμονα το κοινωνικό όφελος και μοναδικό στόχο την υποστήριξη των μαθητών της Τεχνικής εκπαίδευσης καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ /ΕΠΑΣ των υπό κατάργηση ειδικοτήτων να κάνουν το ίδιο και να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα από Σεπτέμβρη, δίνοντας έτσι την απάντηση στο ανάλγητο κοινωνικό κράτος και στο Υπουργείο Παιδείας το οποίο έδειξε για άλλη μια φορά την ευαισθησία του για τους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης .

Οι εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής Σχολής Ιλίου.

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

«Ταξίδι στ' αστέρια!» - Αστρονομική εκδήλωση από το Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου!

Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2013


Ο Δήμος Ιλίου, η Ελληνική Αστρονομική Ένωση και ο σύλλογος ΑΡΚΑΔΩΝ Ιλίου, οργάνωσαν από κοινού μια αστρονομική εκδήλωση το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 και ώρα 21:00 στο θέατρο του πάρκου “Αντώνης Τρίτσηs”, με θέμα: «Ταξίδι στ αστέρια!»
Την εκδήλωση άνοιξε με ομιλία του ο πρόεδρος του συλλόγου ΑΡΚΑΔΩΝ Ιωάννης Κουτσανδρέας, o οποίος τόνισε τη μαγεία και το μυστήριο που προξενούσε η αχανής έκταση του ουράνιου θόλου από αρχαιοτάτων χρόνων και πώς ο νυκτερινός ουρανός υπήρξε για τον άνθρωπο το απώτερο όριο των αναζητήσεών του.

Περισσότερα, δείτε και διαβάστε ΕΔΩ!

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Δήλωση Δημάρχου Ιλίου για την παύση λειτουργίας της ΕΡΤ

sima_avlitis_eggrafa33

Δήμος Ιλίου
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 213 20 30 194
site: http://www.ilion.gr
e-mail: grafeiotypou@ilion.gr

Δελτίο Τύπου

Ίλιον, 13.06.2013 

Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος έκανε την ακόλουθη δήλωση για την παύση λειτουργίας της ΕΡΤ:
«Η αιφνιδιαστική απόφαση για τη διακοπή λειτουργίας της Ελληνικής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης αποτελεί πλήγμα για τη Δημοκρατία, την ενημέρωση και την ελεύθερη έκφραση.
Η ΕΡΤ είναι ένα κοινωνικό και δημόσιο αγαθό, ένα μέσο το οποίο πληρώνουν όλοι οι πολίτες και ανήκει σε αυτούς. Είναι η ιστορία της ενημέρωσης της χώρας, ένας θεσμός στο πλευρό του απανταχού Ελληνισμού και της ομογένειας.
Τέτοιου είδους αποφάσεις για εξυγίανση, ορθολογική διαχείριση και αναβάθμιση της ΕΡΤ, καθώς και άλλων τομέων του δημοσίου, θα πρέπει να έπονται ενός γόνιμου διαλόγου, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και την κοινωνική συναίνεση.
Εκφράζω την αντίθεσή μου στην βίαιη εφαρμογή της απόφασης και τη συμπαράστασή μου στους εργαζομένους της ΕΡΤ.
Είναι αδιανόητη η παύση λειτουργίας της δημόσιας, κρατικής ραδιοτηλεόρασης, η οποία δεν σταμάτησε να εκπέμπει ούτε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας δεν λύνονται με τέτοιο τρόπο.»

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Προκλητική η μονομερής αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ εν μέσω κρίσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου 

Ο Δήμος Ιλίου, με αίσθημα ευθύνης και συνεπής στο έργο του, χωρίς να επιβαρύνει τους πολίτες, απορρόφησε την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, στην οποία προχώρησε μονομερώς και πέρα από κάθε πρόβλεψη η ΔΕΗ, σε ποσοστό που αγγίζει το 19%. Η αιφνίδια αυτή απόφαση της ΔΕΗ, αφενός επιφέρει αύξηση του δημοτικού φωτισμού για τον Δήμο Ιλίου κατά 150.000 ευρώ επιπλέον το χρόνο, αφετέρου οδηγεί σε αναγκαστική παρέκκλιση των στόχων του προϋπολογισμού, κινδυνεύοντας από τα γρανάζια του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, πραγματοποιήθηκε με βάση το ελάχιστο δυνατό κόστος λειτουργίας των Δήμων επί τη βάσει ήδη συρρικνωμένων εσόδων. Η παραπάνω αύξηση της ΔΕΗ σε συνδυασμό με τις μειώσεις των κρατικών επιχορηγήσεων, οι οποίες έχουν φτάσει πάνω από το 60%, σηματοδοτεί την υποβάθμιση των υπηρεσιών των ΟΤΑ προς τους πολίτες, την ανατροπή της ισορροπίας δήμου-πολίτη και εν κατακλείδι υπονομεύει την κοινωνική συνοχή. 
Συνεπώς, είναι απαράδεχτη η απόφαση της ΔΕΗ, καθότι από τη μία ο Δήμος Ιλίου καταβάλλει προσπάθεια να μειώσει το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιώντας προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και από την άλλη η ΔΕΗ αυξάνει το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος, θέτοντας τον Δήμο Ιλίου εκτός προγραμματισμού και υπονομεύοντας κάθε προσπάθειά του για εξοικονόμηση και προστασία του περιβάλλοντος. 
Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Ιλίου μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του παραμένει οικονομικά πλεονασματικός, όφειλε να καταγγείλει με σχετική επιστολή που απέστειλε προς ΥΠΕΣ, ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ την άδικη και παράλογη αύξηση της ΔΕΗ, η οποία επέδειξε ένα πρόσωπο χωρίς κοινωνική ευαισθησία, σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης που βιώνει σήμερα η Ελληνική κοινωνία.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Ποδηλατικός Γύρος Ιλίου

Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Εκκίνηση 10.30 π.μ. από το Δημαρχείο Ιλίου
  
Δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία, μία ώρα πριν την εκκίνηση 

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Ημέρα της μητέρας 2013: Ένας ρόλος μαγικός. Ιστορία


       

527Ένας ρόλος μαγικός μία λέξη που ηχεί  με τόσο δύναμη στα αυτιά και σε κάνει ευτυχισμένη.  Μάνα, μητέρα, μαμά. Τρεις λέξεις που κλείνουν μέσα τους ομορφιά, τρυφερότητα, και αγάπη. 
Μητέρα μια ύπαρξη που είναι πάντα εκεί να σε ακούσει να σε βοηθήσει να σε στηρίξει. Να σε αγκαλιάσει και να νιώσεις εκεί μέσα ότι κανείς δεν μπορεί να σου κάνει κακό. Είναι εκεί και μας ακούει ακόμη και όταν την μαλώνουμε ακόμη και όταν δεν φταίει.
Είναι αυτή που ξεχνά όταν την πληγώνουμε και συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό μας 
Η μητέρα ήταν, είναι και θα είναι ξεχωριστή για το παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα. Και η μέρα της γιορτής της δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ευκαιρία για να την τιμήσουμε και να της δείξουμε πόσο πολύ την αγαπάμε. 
Η Γιορτή της Μητέρας, παγκόσμια γιορτή, έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαιότητα ήταν γιορτή της άνοιξης όπου λατρευόταν η Γαία, η μητέρα Γη, μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Αργότερα την αντικατέστησε η κόρη της, η Ρέα, σύζυγος του Κρόνου, μητέρα του Δία και όλων των ολύμπιων θεών και που ήταν η θεά της γονιμότητας. 
Στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία συναντάμε τη Γιορτή της Μητέρας ως γιορτή αφιερωμένη στη Θεά Κυβέλη.  Γιορτή που γινόταν κάθε Μάρτιο. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στο χρόνο, θα φτάσουμε στην Αγγλία του 15ου - 16ου αιώνα μ.Χ. όπου η τέταρτη Κυριακή της Σαρακοστής είναι αφιερωμένη στις μητέρες και ονομάζεται Κυριακή της Μητέρας. Εκείνη τη μέρα όλοι οι υπηρέτες έπαιρναν από τα αφεντικά τους μία μέρα άδεια, για να επισκεφτούν τα σπίτια τους και να περάσουν τη μέρα τους μαζί με τις μητέρες τους. 
Η δεύτερη Κυριακή του Μάη που καθιερώθηκε σαν εθνική γιορτή της μητέρας στις ΗΠΑ οφείλεται στην έμπνευση μιας γυναίκας από την Φιλαδέλφεια της δασκάλας  Ana Jarvis. Η Ana Jarvis θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της ξεκίνησε το 1907-1908 μια εκστρατεία για να καθιερωθεί μια επίσημη γιορτή της μητέρας. Η προσπάθειά της είχε απήχηση και η γιορτή της μητέρας έγινε επίσημα εθνική γιορτή των ΗΠΑ το 1914 με προεδρικό διάταγμα που όριζε την δεύτερη Κυριακή του Μάη σαν Ημέρα της Μητέρας. 
Στη χώρα μας γιορτάστηκε για 1η φορά στις 2 Φεβρουαρίου του 1929, θέλοντας να συνδυάσει τη Γιορτή της Μητέρας με τη χριστιανική γιορτή της Υπαπαντής. Τελικά, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, η γιορτή μεταφέρθηκε από τις 2 Φεβρουαρίου στη 2η Κυριακή του Μαΐου  Έτσι, κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου έχει καθιερωθεί να γιορτάζουν οι μητέρες όλου του κόσμου και είναι μια γιορτή με συμβολικό χαρακτήρα. 
Η Γιορτή της Μητέρας  λοιπόν είναι μια ευκαιρία να της δείξουμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, ότι την αγαπάμε και έχει ξεχωριστώ ρόλο στη ζωή μας 
Δώστε της ένα γλυκό φιλί μια αγκαλιά και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σίγουρα είναι το ποιο πολύτιμο δώρο και ανεκτίμητο που μπορεί να πάρει από εμάς.

___________

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Συγκοινωνιακή σύνδεση του Δήμου Ιλίου με τους νέους σταθμούς Μετρό ζητά ο Δήμαρχος ΙλίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιστολή του προς τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) στις
26 Απριλίου 2013, ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της συγκοινωνιακής σύνδεσης των δύο νέων σταθμών Μετρό στο Περιστέρι με το κέντρο του Δήμου Ιλίου, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση με θέμα: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ “ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ», η οποία προβλέπει μια γραμμή express με τρεις (3) ενδιάμεσες στάσεις, από τους νέους σταθμούς Μετρό μέχρι την πλατεία Γ. Γεννηματά, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ιλίου, με συχνότητα δρομολογίων 5΄ με 7΄ λεπτά για τις ώρες αιχμής.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμαρχος Ιλίου ζητά επαρκή συγκοινωνία για τον Δήμο, με σχετικές επιστολές προς τον ΟΑΣΑ, καθώς συχνά παρατηρούνται ελλείψεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια που ταλαιπωρούν τους κατοίκους.
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Δήμαρχος Ιλίου δηλώνει χαρακτηριστικά:
«Μέχρι να έρθει το Μετρό στο Ίλιον, θεωρούμε απαραίτητη τη συγκοινωνιακή σύνδεση του Δήμου με τους νέους σταθμούς Μετρό. Είναι επιτακτική η ανάγκη πια, να περιορίσουμε τη χρήση των ΙΧ και να προωθήσουμε άλλους τρόπους μετακίνησης, όπως τα ΜΜΜ και τα ποδήλατα. Γεγονός που προϋποθέτει κατάλληλες υποδομές. Από την πλευρά μας επεκτείνουμε διαρκώς το δίκτυο των ποδηλατόδρομων στο Ίλιον, που έχει πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο. Αυτό που χρειάζεται όμως, είναι η αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών της περιοχής προς όφελος των πολιτών.» 

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Συνάντηση Δημάρχου Ιλίου με μαθητές του 4ου Γυμνασίου


 Δελτίο Τύπου

Με αφορμή την επιστολή που έλαβε ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος από το Δεκαπενταμελές Συμβούλιο των μαθητών του 4ου Γυμνασίου Ιλίου, στην οποία επισήμαναν διάφορα προβλήματα του σχολείου τους, επισκέφθηκε τη σχολική μονάδα μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Λιόση και τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κυριάκο Καραγιώργη, πραγματοποιώντας με τους μαθητές έναν εποικοδομητικό διάλογο πάνω σε ζητήματα υποδομών και εκπαίδευσης. 
Ο Δήμαρχος Ιλίου φανερά ικανοποιημένος από την πρωτοβουλία και το επίπεδο της συζήτησης, διαπιστώνοντας το πνεύμα συνεργασίας και την ωριμότητα των παιδιών, δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Ο διάλογος με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 4ου Γυμνασίου επιβεβαίωσαν τον σημαντικό ρόλο του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων, καθώς μυούν τα παιδιά στις δημοκρατικές διαδικασίες, αναδεικνύοντας την αξία της συμμετοχής και της ενεργοποίησης της σχολικής κοινότητας προς όφελος τόσο των μαθητών, όσο και του σχολείου. 
Οι μαθητικοί αυτοί θεσμοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας και βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν την αξία της διαμόρφωσης και της επεξεργασίας των απόψεων προκειμένου να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις και συμπεράσματα. Τους βοηθούν επίσης, να συνειδητοποιήσουν καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα που έχουν, καλλιεργώντας κλίμα ισοτιμίας και πίστης στις ανθρώπινες αξίες και στον ίδιο τον άνθρωπο».

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Πρόσκληση: 1η Φιλανθρωπική διοργάνωση "ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ"


Δήμος Ιλίου
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 213 20 30 194
site: http://www.ilion.gr
e-mail: grafeiotypou@ilion.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην 1η φιλανθρωπική διοργάνωση
«ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ»

Δωσ’ μου το χέρι σου…
γιατί κανένας άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση
να σηκώσει έναν βράχο μόνος του!!!

Σάββατο 13 Απριλίου 2013
Ώρα 6.00 μ.μ.

Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας (οδός Πριάμου)
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για τις ανάγκες του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» του Δήμου Ιλίου


Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Δήμος Ιλίου: Πρόσκληση στην εκδήλωση-αφιέρωμα στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εκδήλωση- αφιέρωμα στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη

Σάββατο 16 Μαρτίου 2013 
Ώρα 8.00 μ.μ. 
Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού & Άθλησης Δήμου Ιλίου (ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.)
στο Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»
Αγίου Φανουρίου 99 
Ίλιον
Είσοδος Ελεύθερη